หน้าแรก
แนะนำหนังสือใหม่
ข่าวที่น่าสนใจ
ทางด่วนสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์
ข่าวคลิ๊ปปิ้ง
ติดต่อเรา
Welcome to Sports Library of Sports Authority of Thailand
เริ่มค้นหา
1.) ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชน กกท. เชิญชมนิทรรศการ"ตามรอยพระมหากษัตริย์นักกีฬา" นิทรรศการแสดงภาพพระราชกรณียกิจด้านกีฬา และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อวงการกีฬาไทย อันจะเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การดำเนินรอยตาม โดยสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2186-7111 ต่อ 8761
2.) ห้องสมุดกีฬา กกท. พร้อมเริ่มให้บริการในโครงการ ยืม-คืนง่าย สบายจัง ขอเชิญสมาชิกห้องสมุดกีฬา กกท. (พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และบุคลากรของ กกท.) ที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้แล้วสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  31 พฤษภาคม 2556 (โครงการนำร่อง) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดไปรับยืม-คืนหนังสือถึงที่ทำงานของสมาชิกที่แจ้งความจำนงมา ทั้งนี้เพื่อให้บริการในเชิงรุกแบบครบวงจร อีกทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร กกท. เห็นความสำคัญของการอ่านอันนำไปสู่ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อองค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดกีฬา กกท.โทร. 8761 ออกกำลังกายไปที่สนาม ออกกำลังสมองเจอกันที่ห้องสมุดนะค่ะ...

3.) สำรวจความต้องการหนังสือใหม่ที่ต้องการให้ห้องสมุดดำเนินการจัดซื้อมาไว้ให้บริการ ตามที่งานการจัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์กีฬา กองวิชาการกีฬา ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2554 เพื่อจัดหารทรัพยากรทางวิชาการเข้าห้องสมุดกีฬาในรูปแบบของการจัดซื้อหนังสือกีฬาและหนังสือประเภทต่างๆที่มีเนื้อหาสาระที่ให้คุณประโยชนืไว้ให้บริการนั้น ปัจจุบันข้อมูลความรู้ด้านวิชาการและด้านอื่นๆได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ กกท. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ การให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่พนักงาน ห้องสมุดกีฬาของ กกท. จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ห้องสมุดกีฬามีหนังสือที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานกกท. และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ดังนั้นห้องสมุดกีฬาจึงขอสำรวจความต้องการโดยขอความร่วมมือแจ้งผู้บริหาร พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อทราบและกรอกรายละเอียดแนะนำหนังสือใหม่ๆที่ต้องการให้ห้องสมุดดำเนินการจัดซื้อมาไว้ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่จัดส่งไปตามฝ่ายต่างๆ พร้อมส่งคืน งานการจัดการความรู้และพิพิธภัณฑ์ดำเนินการต่อไป

 
 
 
  หน้าแรก | แนะนำหนังสือใหม่ | ข่าวที่น่าสนใจ | ทางด่วนสืบค้น | ฐานข้อมูลออนไลน์ | ข่าวคลิ๊ปปิ้ง | ติดต่อเรา
 
  Copyright 2008 © Sports Library of Sports Authority of Thailand.
This website developed by eXpert System Consultant Co., Ltd.